Θεόδωρος Γ. Κύπριος
Γαλλική χρηστομάθεια, Τόμος Γ΄ διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων, την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, την Β΄ τάξιν των Διδασκαλείων Θηλέων και την Α΄ τάξιν των Διδασκαλείων Αρρένων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
[1920, 4th edition]