Αντώνης Ν. Συρίγος
Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης, επί τη βάσει των εικόνων Hoelzel, Προς χρήσιν των Γυμνασίων, Αστικών σχολείων, Παρθεναγωγείων, Διδασκαλείων και Εμπορικών σχολών
[1921, 5th edition]