Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων η μόνη εγκεκριμένη κατά τον τελευταίον περί διδακτικών βιβλίων νόμον
[1921, 4th edition]