Ιωάννης Θ. Ρώσσης
Λεξικόν ανωμάλων ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσης μάλιστα δε της αττικής διαλέκτου μετά ποικίλων και πρωτοτύπων τεχνολογικών σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων, Ανωτέρων Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων
[1921, 5th edition]