Πλούταρχος, Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης (επιμ.)
Πλουτάρχου Τιβέριος και Γάιος Γράκχος μετά προλεγόμενων και σημειώσεων προς χρήσιν των μαθητευόντων
[1921, 3rd edition]