Κ. Καλεμικέρης, Ευ. Τζολάκης
Γεωλογία και Ορυκτολογία, προς χρήσιν της Β΄ τάξεως των Γυμνασίων
[1921]