Νικόλαος Γ. Βάρδος, Π. Αγγελίδης (επιμ.)
Ιστορία ρωμαϊκή και βυζαντιακή δια την Ε΄ τάξιν των Αστικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων, τεύχος Γ΄ κατά το τελευταίον αναλυτικόν πρόγραμμα της πατριαρχικής κεντρικής εκπαιδευτικής επιτροπής
[1921]