Π. Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον Φυσιογνωσίας, περιλαμβάνον στοιχεία Ανθρωπολογίας, Ζωολογίας, Φυτολογίας, Ορυκτολογίας και Γεωλογίας, δια τους μαθητάς και μαθήτριας των Εμπορικών Σχολών