Α.Ε. Μέγας
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας : προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Γυμνασίων
[1922, 3rd edition]