Δημήτριος Σίμος Μπαλάνος
Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1923, 6th edition]