Δ. Η. Κυριακόπουλος
Γεωγραφία της Μεγάλης Ελλάδος μετά χάρτου και πολλών εικόνων συνταχθείσα κατά το τελευταίο πρόγραμμα του Υπουργείου της Παιδείας και συμπληρωθείσα διά των νέων ελληνικών χωρών προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει
[1922]