Δημήτριος Α. Κυριακόπουλος
Νεώτατη γεωγραφία : διά την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των σχολών : συντεταγμένη πιστώς κατά το τελευταίο πρόγραμμα του υπουργείου της παιδείας
[1923, 4th edition]