Δ .Ι. Κουϊμουτσόπουλος
Απολυτίκια των Θεομητορικών εορτών και των επιφανών Αγίων δια την Α’ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1923]