Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου Το πρώτον βιβλίον κατ' εκλογήν εκδοθέν δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1923, 6th edition]