Αικατερίνη Δ. Βαρουξάκη, Μαρία Δ. Βαρουξάκη
Μέθοδος προς διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης διά τας τέσσαρας τάξεις των τετραταξίων Γυμνασίων, τας αντιστοίχους τάξεις των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως, την Γ΄ τάξιν των Αστικών σχολείων των θηλέων και διά τα Διδασκαλεία της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως
[1923, 7th edition]