Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι κατ' εκλογήν εκδοθέντες δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1924, 9th edition]