Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Β΄ Ολυνθιακού Δημοσθένους προς χρήσιν των μαθητών της δευτέρας τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης εκπαιδεύσεως
[1924]