Νικόλαος Κ. Γερμανός
Εγχειρίδιον Ζωολογίας, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων
[1924, 5th edition]