Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Αντιγόνης Σοφοκλέους προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925]