Νικόλαος Μεταξάς
Γεωγραφία-Άτλας, περιλαμβάνουσα εν τέλει και επίτομον οικονομικήν γεωγραφίαν, μετά τριακοσίων διαφόρων σχημάτων, εικόνων και ογδόντα τελειοτάτων γεωγραφικών χαρτών, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Γυμνασίων, Διδασκαλείων, Παρθεναγωγείων, Εμπορικών-Στρατιωτικών και Ναυτικών σχολών
[1925, 5th edition]