Ι. Μαλαθούρας
Νεωτάτη γραμματική της αγγλικής μετά συντακτικού και συντόμου εισαγωγής περί αγγλικής, προς χρήσιν των μαθητών και αποφοίτων Εμπορικών σχολών και Γυμνασίων
[1925, 1st edition]