Θεόδωρος Κ. Κοντούρας
Ορθόδοξος χριστιανική κατήχησις δια την τρίτην τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925]