Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις του ιστορικού μέρους Θουκυδίδου ξυγγραφής προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Εξατάξιων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925, 2nd edition]