Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ελληνική Ιστορία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων μέχρι των ημερών μας δια την Γ' Τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και τας αντιστοίχους των άλλων Σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως.
[1925]