Χ. Θεοδωρίδης, Α. Λαζάρου
Ελληνική ιστορία από της εν Ιψώ μάχης (301 π.Χ.) μέχρι της αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Φράγκων (1204 μ.Χ.) δια την Δευτέραν τάξιν του Ελληνικού Σχολείου και τας αντιστοίχους των άλλων σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927]