Νικ. Ι. Βραχνός
Ιστορία Ελληνική και Ρωμαϊκή. Από της εν Ιψώ μάχης μέχρι του θανάτου του Θεοδοσίου του μεγάλου. Δια την Β΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1925, 5th edition]