Σοφία Α. Αντωνιάδου, Χρ. Λυκιαρδόπουλος
Η γαλλική γλώσσα εις τα Γυμνάσια, Διδασκαλεία και Ανώτερα Παρθεναγωγεία, τόμος Γ΄, διά την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων και την αντίστοιχον τάξιν των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1925, 1st edition]