Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών της Γ΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων : η μόνη εγκεκριμένη κατά τον τελευταίον περί διδακτικών βιβλίων νόμον
[1926, 10th edition]