Πλάτων, Σπυρίδων Στουραΐτης (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους διά την τρίτην τάξιν των Γυμνασίων
[1926, 3rd edition]