Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Αναβάσεως τα τέσσερα τελευταία βιβλία κατ΄ εκλογήν εκδοθέντα δια την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και την αυτών Αστικών Σχολείων των Θηλέων
[1926, 11th edition]