Ξενοφών, Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης (σχόλια)
Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄ Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις βιβλίον Α΄, Β΄, Γ΄
[1926, 9th edition]