Θεόκριτος, Χρ. Β. Λώλος (επιμ.)
Θεοκρίτου Ειδύλλια τα διδασκόμενα εν τω Γυμνασίω τεύχος Α΄ Κείμενον
[1926]