Αντώνης Ν. Συρίγος
Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της γαλλικής γλώσσης μετά οκτώ εικόνων Hoelzel και άλλων, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Αστικών σχολείων, Παρθεναγωγείων, Διδασκαλείων και Εμπορικών Σχολών
[1927, 8th edition]