Τα Απολυτίκια ήτοι συλλογή και εξήγησις των Απολυτικίων της Οκτωήχου, των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών των Αγίων : δια την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων : μετά πολλών εικόνων
[1927]