Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Χάρωνος ή επισκοπούντων Λουκιανού, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 1st edition]