Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ομήρου Ιλιάδος, ραψωδία Α΄, προς χρήσιν της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μ. Εκπαιδεύσεως
[1927, 3rd edition]