Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις απολογίας Σωκράτους Πλάτωνος, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων και της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927, 2nd edition]