Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Ελληνική ιστορία δια την Α΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1927]