Ιακ. Χ. Δραγάτσης
Ασκήσεις εις το τυπικόν και συντακτικόν της αττικής διαλέκτου, δια Ελληνικά σχολεία, Γυμνάσια και Παρθεναγωγεία
[1927, 2nd edition]