Ιωάννης Θ. Αμοργινός
Ζωολογία και Σωματολογία, περιέχον την ύλην της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των Δημοτικών σχολείων κατά σειράν του τελευταίου αναλυτικού προγράμματος
[1927]