Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις δημηγοριών Θουκυδίδου, βιβλίον πρώτον και δεύτερον, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 2nd edition]