Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ομήρου Ιλιάδος, ραψωδία Ζ΄, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 2nd edition]