Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Ειδυλλίων Θεοκρίτου, προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 2nd edition]