Χ. Θεοδωρίδης, Αναστάσιος Λαζάρου
Ιστορία ελληνική και ευρωπαϊκή των νέων χρόνων δια την Δ΄ τάξιν των Γυμνασίων και τας αντιστοίχους των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1928, 3rd edition]