Γεώργιος Αμπαδογιάννης
Άτλας Γεωγραφία της Ελλάδος, 9 χάρται ολοσέλιδοι μετά πολλών σχεδιογραμμάτων και εικόνων δια τους μαθητάς της Γ΄ και Δ΄ τάξεως των Δημοτικών Σχολείων κατά το πρόγραμμα του υπουργείου
[1928]