Αντώνιος Χωραφάς
Ιστορία της νέας Ελλάδος (1453-1924) και η σύγχρονος της όλης Ευρώπης εγκεκριμένη δια την Δ΄ τάξιν των Τετραταξίων Γυμνασίων και την αντίστοιχον των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1929, 4th edition]