Νικόλαος Μεταξάς
Γραμματική της νέας ελληνικής γλώσσης, (μετά 100 γυμνασμάτων) προς χρήσιν των μαθητευόντων εν τοις Δημοτικοίς σχολείοις αμφοτέρων των φύλων
[1930, 24th edition]