Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Οιδίποδος τυράννου Σοφοκλέους, προς χρήσιν των μαθητών της τετάρτης τάξεως των Τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1929, 2nd edition]