Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση.)
Σχολική μετάφρασις Χαρακτήρων Θεοφράστου, κατά την εγκεκριμένην έκδοσιν Θ. Ρώσση, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων και της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1929, 3rd edition]