Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Δημοσθένους Περί της ειρήνης κατά και Φιλίππου Α΄, προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως
[1929, 2nd edition]